Chính sách Quyền Riêng tư này (sau đây sẽ được gọi là “Chính sách này”) liệt kê cách Game Lounge Limited xử lý thông tin và dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho Chúng tôi và cho phép Chúng tôi có thể quản lý hiệu quả mối quan hệ giữa Bạn và Chúng tôi.

Chính sách này áp dụng cho các website, ứng dụng, sản phẩm và/hoặc dịch vụ của Chúng tôi có liên quan đến chính sách này hoặc không có một chính sách quyền riêng tư riêng biệt (sau đây sẽ được gọi là các dịch vụ của Chúng tôi). Mục đích của chính sách quyền riêng tư này là để cho Bạn hiểu rõ hơnvề dữ liệu Chúng tôi thu thập, lý do tại sao Chúng tôi thu thập những dữ liệu đó, cách mà Chúng tôi xử lý chúng, các đối tượng mà Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân được nói đến, các quyền của Bạn có liên quan đến sự thu thập, xử lý và chia sẻ các dữ liệu này và bất kỳ vấn đề cần thiết khác có liên quan đến quyền riêng tư và bảo mật.

Bất kỳ dữ liệu cá nhân nào Bạn sẽ cung cấp hoặc Chúng tôi đã giữ sẽ được xử lý dựa trên và theo phương thức được quy định trong Chính sách Quyền Riêng tư này. Bất kỳ thông tin nào và toàn bộ thông tin sẽ được cung cấp thông qua bất kỳ trang web nào của Game Lounge (“Website”) hoặc bất kỳ phương tiện khác mà Game Lounge có thể làm cho nó hoạt động liên tục.

Bằng cách đọc Chính sách này, bạn hiểu rõ và nhận thức được dữ liệu cá nhân của Bạn có thể được xử lý theo cách được quy định trong chính sách này. Nếu Bạn không đồng ý với các điều khoản của Chính sách Quyền Riêng tư này, vui lòng không sử dụng Website hoặc nếu không thì Bạn phải cung cấp cho Chúng tôi Dữ liệu Cá nhân của Bạn.

Bất kỳ tài liệu tham khảo nào trong Chính sách này về “Game Lounge”, “Chúng tôi”, “Chúng ta” hoặc “của Chúng tôi” đều có liên quan đến Bộ Kiểm soát Dữ liệu, cụ thể là Game Lounge Limited, một công ty ở Malta có số đăng ký C 53144 và có địa chỉ đăng ký tại Level 5, Spinola Park, Triq Mikiel Ang. Borg, St Julians, SPK 1000, Malta và cũng là chủ sở hữu của website vietnamcasino.com.

Tất cả quy trình xử lý Dữ liệu Cá nhân do Game Lounge thực hiện được dự kiến trong Chính sách Quyền Riêng tư này sẽ được thực hiện phù hợp với:

– Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu Malta (sau đây được gọi là “DPA” – Chương 586 Bộ luật của Malta) cũng như bất kỳ bộ luật hỗ trợ khác được ban hành dưới DPA có thể được sửa đổi theo thời gian; và

– Quy định (EU) 2016/679 của Nghị viện Và Hội đồng châu Âu vào ngày 27 tháng 4 năm 2016 Về Bảo vệ Con người Tự nhiên Có Liên quan đến việc Xử lý Dữ liệu Cá nhân Và Về việc Di chuyển Tự do Dữ liệu Đó, Và Chỉ thị Hủy bỏ 95/46/EC (Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung) (sau đây gọi tắt là “Quy định” hay “GDPR”).

DPA và GDPR sau đây sẽ được gọi chung là “Luật Bảo vệ Dữ liệu”.

Game Lounge định nghĩa các phương tiện và mục đích xử lý Dữ liệu Cá nhân và vì vậy nó đóng vai trò là “Bộ Kiểm soát Dữ liệu” theo Luật Bảo vệ Dữ liệu hiện hành.  

ĐỊNH NGHĨA

Bộ Kiểm Soát Dữ Liệu

“Bộ Kiểm soát Dữ liệu” có nghĩa là một con người tự nhiên hoặc hợp pháp, cơ quan công cộng, công ty hoặc cơ quan khác, độc lập hoặc cùng với những cơ quan khác, xác định mục đích và phương tiện xử lý dữ liệu cá nhân; nơi mục đích và phương tiện xử lý được xác định bởi luật Liên bang hoặc Bang Thành viên, bộ kiểm soát hoặc điều kiện cụ thể cho đề cử của nó có thể được cung cấp cho luật Liên bang hoặc Bang Thành viên.

Bộ Xử Lý Dữ Liệu

“Bộ Xử lý Dữ liệu” có nghĩa là một con người tự nhiên hoặc hợp pháp, cơ quan công lập, công ty hoặc cơ quan khác đại diện cho bộ kiểm soát.

Dữ Liệu Cá Nhân

“Dữ liệu Cá nhân” có nghĩa là bất kỳ thông tin nhận dạng Bạn riêng lẻ hoặc liên quan đến một con người tự nhiên đã được nhận dạng hoặc có thể định dạng.

BẢO MẬT

Game Lounge lưu trữ Dữ liệu Cá nhân của Bạn dưới dạng số trên các ổ cứng đã mã hóa.

BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Dữ liệu Cá nhân được Chúng tôi lưu trữ được bảo vệ bằng cách dùng các phương pháp xử lý và hệ thống bảo mật tiêu chuẩn cao nhất trong ngành. Cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của chúng tôi không đơn thuần chỉ là chất lượng và tiêu chuẩn cao, mà còn là ứng dụng luật pháp hiệu quả nhất và tốt nhất. Chúng tôi chắc chắn chỉ xử lý dữ liệu cá nhân nếu việc đó dựa trên một lý do chính đáng và hợp pháp dựa trên cơ sở là một trong những căn cứ pháp lý được ban hành trong GDPR.

XỬ LÝ TRÊN CƠ SỞ CÁC QUYỀN LỢI HỢP PHÁP CỦA CHÚNG TÔI

Một quyền lợi hợp pháp tồn tại khi Chúng tôi có xử lý dữ liệu cá nhân cho mục đích thương mại hoặc công việc . Trong trường hợp như vậy Chúng tôi cam kết bảo vệ bất kỳ và tất cả dữ liệu cá nhân của Bạn và cách mà những dữ liệu đó được xử lý và để đảm bảo việc xử lý công bằng đối với Bạn hoặc lợi ích của Bạn.

Nếu và khi nào Chúng tôi quyết định xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn trên cơ sở quyền lợi hợp pháp, Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về việc đó, quyền lợi hợp pháp đã nói là gì và cung cấp một quy trình nhờ đó Bạn sẽ có thể nêu bất kỳ câu hỏi và/hoặc phản đối những gì Bạn có liên quan đến xử lý đó. Một điều rất quan trọng cần lưu ý là Game Lounge không có nghĩa vụ phải dừng hoạt động xử lý thông tin cá nhân nếu các căn cứ cho hoạt động xử lý xung đột với quyền phản đối của Bạn.

XỬ LÝ TRÊN CƠ SỞ SỰ CHẤP THUẬN CỦA BẠN

Sự chấp thuận không phải là căn cứ duy nhất chúng tôi có thể được cho phép hoặc có nghĩa vụ dựa vào để xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn. Chúng tôi sẽ chỉ xử lý dữ liệu cá nhân trên cơ sở có sự chấp thuận của Bạn khi chúng tôi không thể chọn hoặc chọn không phụ thuộc vào bất kỳ căn cứ pháp lý kín nào (chẳng hạn như tuân thủ một nghĩa vụ pháp lý hoặc quyền lợi hợp pháp). Khi chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn trên cơ sở có sự chấp thuận của Bạn, bạn sẽ có quyền rút lại sự chấp thuận của mình bất kỳ lúc nào và theo cách nó đã được cung cấp trước đó bởi chính Bạn. Trong trường hợp Bạn thực hiện quyền rút lại sự chấp thuận của Bạn, chúng tôi sẽ xác định chúng tôi có thể (hoặc có nghĩa vụ) xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn trên cơ sở của bất kỳ căn cứ pháp lý nào khác ngoài sự chấp thuận. Nếu là trường hợp này, Chúng tôi sẽ thông báo cho Bạn. Bất kỳ sự rút lại sự chấp thuận của Bạn sẽ không làm mất hiệu lực bất kỳ hoạt động xử lý đã được thực hiện trước khi Bạn rút lại sự chấp thuận của Bạn.

XỬ LÝ TRÊN CƠ SỞ CHẤP THUẬN

Để tránh mọi hoài nghi, Chúng tôi muốn chỉ rõ ra rằng trong các trường hợp hạn chế mà Chúng tôi không thể chọn hoặc chọn không dựa vào một căn cứ pháp lý khác (ví dụ, các quyền lợi hợp pháp của Chúng tôi), Chúng tôi sẽ xử lý Dữ liệu Cá nhân của Bạn trên cơ sở có sự chấp thuận của Bạn.

Trong các trường hợp Chúng tôi xử lý trên cơ sở có sự chấp thuận của Bạn (điều Chúng tôi sẽ không bao giờ giả thuyết mà Chúng tôi sẽ có nó theo một cách rõ ràng và minh bạch từ Bạn), BẠN CÓ QUYỀN RÚT LẠI SỰ CHẤP THUẬN CỦA MÌNH BẤT KỲ LÚC NÀO và theo cùng cách Bạn cung cấp nó cho Chúng tôi.

Nếu Bạn thực hiện quyền của Bạn để rút lại sự chấp thuận của Bạn bất kỳ lúc nào (bằng cách viết thư cho Chúng tôi tại địa chỉ thùng thư hoặc email bên dưới), Chúng tôi sẽ xác định tại thời điểm đó một cơ sở pháp lý khác cho việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn có tồn tại hay không (ví dụ, trên cơ sở một nghĩa vụ pháp lý mà Chúng tôi phải tuân thủ) khi đó Chúng tôi sẽ được ủy quyền hợp pháp (hoặc thậm chí có nghĩa vụ) xử lý Dữ liệu Cá nhân của Bạn mà không cần sự chấp thuận của Bạn và nếu như vậy, chúng tôi sẽ thông báo cho Bạn.

Khi Chúng tôi yêu cầu các Dữ liệu Cá nhân như vậy, Bạn luôn có thể từ chối, tuy nhiên nếu Bạn từ chối Cung cấp cho Chúng tôi dữ liệu cần thiết mà Chúng tôi cần để cung cấp các dịch vụ được yêu cầu, Chúng tôi có thể không cần cung cấp cho Bạn các dịch vụ đó (đặc biệt nếu sự chấp thuận là căn cứ pháp lý duy nhất khả dụng đối với Chúng tôi).

Để rõ ràng hơn, sự chấp thuận không phải là căn cứ duy nhất cho phép Chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của Bạn. Trong mục cuối cùng ở trên, Chúng tôi đã chỉ ra các căn cứ khác nhau mà Chúng tôi dựa vào khi xử lý Dữ liệu Cá nhân của Bạn cho các mục đích cụ thể.

COOKIE

Khi Bạn truy cập Trang web của chúng Tôi, Chúng tôi sẽ tự động thu thập các danh mục Dữ liệu Cá nhân nhất định thông qua việc dùng cookie và các công nghệ tương tự.

Để biết thêm thông tin chi tiết bao gồm cookie là gì, làm thế nào và tại sao Chúng tôi xử lý dữ liệu đó theo cách này (bao gồm sự khác biệt giữa cookis thiết yếu và không thiết yếu), vui lòng đọc Chính sách Cookie chi tiết nhưng dễ đọc của Chúng tôi tại Các mục dữ liệu web.

CÁC MỤC ĐÍCH KHÁC

Chúng tôi có thể được yêu cầu sử dụng và giữ lại thông tin cá nhân cho; đề phòng mất mát; và để bảo vệ các quyền, quyền riêng tư, sự an toàn, hoặc tài sản của Chúng tôi hoặc của những người khác có liên quan đến các quyền lợi hợp pháp của Chúng tôi.

THU THẬP VÀ LƯU TRỮ DỮ LIỆU

Chúng tôi thu thập và lưu trữ dữ liệu trong các khoảng thời gian có hạn khi nó cần được giữ lại vì các mục đích pháp lý hoặc kinh doanh hợp pháp. Chúng tôi đảm bảo các dịch vụ của chúng tôi bảo vệ thông tin không bị thu thập và lưu trữ vô tình hoặc độc hại. Vì việc này, sẽ có một chút chậm trễ khi bạn xóa một cái gì đó và khi các bản sao được xóa khỏi các hệ thống đang hoạt động và dự phòng của chúng tôi. Nếu bạn cần thêm thông tin vui lòng liên hệ chúng tôi qua [email protected]

TIẾT LỘ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CHO CÁC BÊN THỨ BA ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Nêu không ảnh hưởng đến bất kỳ điều gì khác có trong Chính sách Quyền Riêng tư này, dữ liệu cá nhân liên quan đến Bạn có thể được chia sẻ với các bên thứ ba được ủy quyền trong hoặc ngoài EU/EEA, nơi các tiết lộ này được cho phép hoặc được yêu cầu theo Bộ luật Bảo vệ Dữ liệu và/hoặc bất kỳ bộ luật hiện hành khác. Những bên thứ ba được ủy quyền này có thể bao gồm nhưng không giới hạn với các đơn vị bên trong Game Lounge, các bên thứ ba và tổ chức khác, chẳng hạn như các cơ quan hành pháp, các công ty kiểm toán và kế toán hợp tác, các nhà quản lý, các cơ quan liên quan và các nhà cung cấp dịch vụ marketing kỹ thuật số. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ các dữ liệu cá nhân đó với các tổ chức đã giới thiệu Bạn với Chúng tôi, các bên thứ ba mà Bạn đã yêu cầu Chúng tôi hoặc cho phép Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của Bạn với hoặc bất kỳ bên thứ ba mà Chúng tôi cần phải chia sẻ dữ liệu cá nhân của Bạn với họ để có thể cung cấp các sản phẩm và/hoặc dịch vụ mà Bạn đã yêu cầu. Dữ liệu cá nhân được chia sẻ sẽ tùy thuộc vào sản phẩm và hoặc dịch vụ bạn chọn sử dụng.

Khi bất kỳ dữ liệu cá nhân như vậy phải được truyền tải ra ngoài EEA – Khu vực kinh tế châu Âu, Chúng tôi đảm bảo tất cả biện pháp bảo vệ cần thiết và phù hợp được triển khai. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân cho các công ty khác bên trong các công ty liên kết hoặc công ty con và cho các đối tác kinh doanh, hoặc người kế nhiệm theo chức danh với công ty của Chúng tôi. Cách mà dữ liệu được truyền tải ra bên ngoài EEA được xử lý như chi tiết bên dưới. Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ không bao giờ được chia sẻ với các bên thứ ba vì mục đích marketing của họ (trừ khi Bạn chấp thuận trước đó).

CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NHÂN VỚI CÁC DANH MỤC NGƯỜI DÙNG KHÁC

Dữ liệu liên quan cũng sẽ được tiết lộ hoặc chia sẻ phù hợp (và trong mọi trường hợp sẽ phù hợp với Luật Bảo vệ Dữ liệu) đến/với các hội viên và nhân viên của Game Lounge, đến/với các đơn vị khác bên trong Game Lounge (ví dụ để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý) và/hoặc đến/với các đơn vị liên kết và/hoặc các nhà thầu phụ được thành lập bên trong Liên minh châu Âu nếu phù hợp với bất kỳ mục đích nào được liệt kê trong Chính sách Quyền Riêng tư này (bao gồm đến/với các nhà cung cấp dịch vụ của Chúng tôi, những người vận hành các chức năng của Trang web và/hoặc bất kỳ dịch vụ nào bạn có thể yêu cầu). Thông tin cá nhân sẽ chỉ được Chúng tôi chia sẻ để cung cấp dịch vụ mà Bạn yêu cầu từ Chúng tôi hoặc cho bất kỳ lý do pháp lý khác (bao gồm tiết lộ được ủy quyền mà không cần sự chấp thuận của Bạn).

Bất kỳ tiết lộ nào được ủy quyền như vậy sẽ được thực hiện tuân thủ theo luật Bảo vệ Dữ liệu (ví dụ, tất cả bộ xử lý của Chúng tôi bị ràng buộc theo hợp đồng bởi các điều kiện trong Luật Bảo vệ Dữ liệu được nêu, bao gồm nghĩa vụ nghiêm ngặt phải giữ bí mật bất kỳ thông tin họ nhận được và đảm bảo các cấp trên/nhân viên của họ cũng tuân thủ các nghĩa vụ tương tự. Các nhà cung cấp dịch vụ được đề cập (Các bộ xử lý của chúng tôi) cũng bị ràng buộc một số nhiệm vụ khác (cụ thể, Điều 28 trong GDPR).

Dữ liệu Cá nhân của Bạn sẽ không bao giờ được chia sẻ với các bên thứ ba vì mục đích marketing của họ (trừ khi Bạn chấp thuận trước đó).

LIÊN LẠC INTERNET

Bạn sẽ nhận thức được rằng dữ liệu được gửi qua Internet có thể được truyền tải xuyên qua các biên giới quốc tế ngay cả khi người gửi và người nhận nằm ở cùng quốc gia. Chúng tôi không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ điều gì đã được thực hiện hoặc chưa thực hiện bởi Bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba có liên quan đến bất kỳ Dữ liệu Cá nhân của bạn trước khi Chúng tôi nhận được bao gồm nhưng không giới hạn với bất kỳ truyền tải Dữ liệu Cá nhân từ Bạn đến Chúng tôi qua một quốc gia có cấp độ bảo vệ dữ liệu thấp hơn tại nơi trong Liên minh châu Âu, và cả bằng bất kỳ phương tiện công nghệ nào (ví dụ WhatsApp, Skype, Dropbox, v.v.).

Ngoài ra, Chúng tôi sẽ không có bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với tính bảo mật dữ liệu của Bạn trong khi đang truyền tải trên internet trừ khi trách nhiệm của Chúng tôi có kết quả rõ ràng từ một bộ luật có hiệu lực tại Malta.

TÍNH CHÍNH XÁC CỦA DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Tất cả nỗ lực hợp lý được thực hiện để giữ bất kỳ Dữ liệu Cá nhân Chúng tôi có thể lưu trữ về Bạn luôn mới nhất và chính xác nhất có thể. Bạn có thể kiểm tra thông tin Chúng tôi lưu trữ về Bạn bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ Chúng tôi theo cách được giải thích bên dưới. Nếu Bạn tìm thấy bất kỳ sai sót, Chúng tôi sẽ điều chỉnh chúng và chúng tôi sẽ xóa chúng nếu cần thiết. Vui lòng xem danh sách chi tiết các quyền hợp pháp của Bạn theo bất kỳ luật bảo vệ dữ liệu khả dụng.

LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA

Các liên kết Chúng tôi cung cấp cho các website của bên thứ ba được đánh dấu rõ ràng và Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì đối với (cũng như Chúng tôi không thể chứng thực theo bất cứ cách nào) nội dung của các website này (bao gồm bất kỳ chính sách quyền riêng tư khả dụng hoặc các hoạt động xử lý dữ liệu của bất kỳ website). Chúng tôi đề nghị Bạn nên đọc các chính sách quyền riêng tư của bất kỳ website của bên thứ ba.

TRUYỀN TẢI DỮ LIỆU BÊN NGOÀI EEA

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ chỉ được truyền tải bên ngoài EEA hoặc bất kỳ quốc gia không phải EEA tuân thủ theo Ủy ban châu Âu cung cấp một cấp độ bảo vệ thích hợp (cũng được gọi là “các quốc gia danh sách trắng” – được liệt kê ở đây https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en) trong các trường hợp sau đây: Khi Bạn thể hiện sự chấp thuận trực tiếp cho Chúng tôi làm như vậy; khi cần thiết cấu thành hoặc thực hiện hợp đồng được ký giữa Bạn và Game Lounge; hoặc phải tuân thủ và để phù hợp với bất kỳ và tất cả các nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý.

Trong trường hợp dữ liệu cá nhân được truyền tải bên ngoài EEA, trong Game Lounge hoặc cho bất kỳ đối tác kinh doanh của Game Lounge, Chúng tôi đảm bảo triển khai tất cả biện pháp bảo vệ phù hợp để đảm bảo cùng mức độ bảo vệ và tiêu chuẩn được áp dụng như trong EEA. Bạn có quyền nhận một bản sao của các biện pháp bảo vệ này bằng cách liên hệ Chúng tôi tại địa chỉ bên dưới.

Các hợp đồng có các điều khoản Hợp đồng Tiêu chuẩn EU (Điều khoản Mẫu EU) sẽ được dùng khi yêu cầu đơn vị nhận dữ liệu cá nhân dùng cùng tiêu chuẩn giống như họ phải tuân theo trong EEA.

QUYỀN ĐỐI TƯỢNG DỮ LIỆU

Game Lounge cam kết hỗ trợ Bạn theo cách tốt nhất có thể nếu Bạn chọn thực hiện bất kỳ quyền nào của Bạn với sự tôn trọng dữ liệu cá nhân của Bạn. Trong một số trường hợp nhất định, Chúng tôi có thể cần xác thực danh tính của Bạn trước khi chấp nhận yêu cầu thực hiện bất kỳ quyền liên quan của Bạn.

Quyền Truy Cập

Bạn có quyền yêu cầu Chúng tôi nếu Chúng tôi có xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân có liên quan đến Bạn và nếu có trường hợp này, Bạn có quyền truy cập dữ liệu cá nhân đó cũng như các thông tin sau đây:

– Dữ liệu Cá nhân Chúng tôi có là gì,

– Tại sao Chúng tôi xử lý chúng,

– Chúng tôi tiết lộ chúng với ai,

– Chúng tôi dự định giữ chúng trong bao lâu (nếu có thể),

– Chúng tôi có truyền tải chúng ra nước ngoài và các biện pháp bảo vệ Chúng tôi thực hiện để bảo vệ chúng hay không,

– Những quyền của Bạn là gì,

– Bạn có thể khiếu nại như thế nào,

– Chúng tôi nhận Dữ liệu Cá nhân của Bạn từ đâu và – Chúng tôi có thực hiện bất kỳ quyết định tự động (bao gồm phân tích) cùng với thông tin liên quan.

Quyền Chỉnh Sửa

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi điều chỉnh và/hoặc hoàn chỉnh bất kỳ dữ liệu cá nhân không chính xác hoặc không hoàn chỉnh có liên quan đến Bạn.

Quyền Xóa Bỏ (“quyền được lãng quên”)

Bạn có quyền yêu cầu Chúng tôi xóa Dữ liệu Cá nhân của Bạn và Chúng tôi sẽ tuân thủ với một chút chậm trễ nhưng chỉ trong các trường hợp:

– Dữ liệu Cá nhân không còn cần thiết cho các mục đích mà chúng được thu thập; hoặc

– Bạn đã rút lại sự chấp thuận của Bạn (trong các trường hợp Chúng tôi xử lý trên cơ sở có sự chấp thuận của Bạn) và Chúng tôi không có căn cứ pháp lý nào khác để xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn; hoặc

– Bạn sẽ thực hiện thành công quyền phản đối của Bạn (như được giải thích bên dưới); hoặc

 – Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ được xử lý không hợp pháp; hoặc

– Có tồn tại một nghĩa vụ pháp lý mà Chúng tôi phải tuân thủ; hoặc

– Các trường hợp đặc biệt có sự liên kết với các quyền nhất định của trẻ em.

Trong bất kỳ trường hợp, Chúng tôi sẽ không bị ràng buộc về mặt pháp lý phải tuân thủ yêu cầu Xóa của Bạn nếu xử lý Dữ liệu Cá nhân của Bạn là cần thiết để tuân thủ một nghĩa vụ pháp lý đã được áp dụng cho Chúng tôi.

Quyền Hạn Chế Xử Lý

Bạn có quyền yêu cầu Chúng tôi hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn. Tuy nhiên, Bạn chỉ có thể thực hiện quyền này khi:

– Tính chính xác Dữ liệu Cá nhân của bạn còn chưa được xác định (xem quyền chỉnh sửa dữ liệu ở trên), trong một khoảng thời gian cho phép Chúng tôi xác thực tính chính xác của Dữ liệu Cá nhân; hoặc

– Việc xử lý là bất hợp pháp và Bạn phản đối việc xóa Dữ liệu Cá nhân của bạn; hoặc

– Chúng tôi không còn cần Dữ liệu Cá nhân vì các mục đích mà chúng được thu thập nhưng Bạn cần Dữ liệu Cá nhân để xây dựng, thực hiện hoặc phòng vệ cáo buộc pháp lý; hoặc

– Bạn đã thực hiện quyền của Bạn để phản đối và xác thực các căn cứ hợp pháp của Chúng tôi cao hơn phản đối đang chờ của Bạn.

Nếu bạn thực hiện thành công quyền này, Chúng tôi sẽ chỉ có thể xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn:

– Khi Chúng tôi có sự chấp thuận của Bạn; hoặc

– Vì để xây dựng, thực thi hoặc phòng vệ các cáo buộc pháp lý;

– Để bảo vệ quyền của một con người tự nhiên hoặc hợp pháp; hoặc

– Vì lý do quyền lợi chung quan trọng.

Quyền Truy Cập Dữ Liệu

Bạn có quyền yêu cầu Chúng tôi cung cấp cho Bạn dữ liệu cá nhân của Bạn mà bạn đã cung cấp cho Chúng tôi trước đó. Chúng tôi sẽ cung cấp cho Bạn những dữ liệu đó theo một định dạng có cấu trúc, được dùng phổ biến và máy móc có thể đọc được hoặc (trong trường hợp khả thi về mặt kỹ thuật) Chúng tôi có thể gửi dữ liệu trực tiếp đến một Bộ Kiểm soát Dữ liệu khác, miễn là điều này không ảnh hưởng xấu đến các quyền và sự tự do của những người khác. Bạn chỉ có thể thực hiện quyền này khi:

– Xử lý dựa trên có sự chấp thuận của Bạn hoặc đang thực hiện một hợp đồng với Bạn; và

– Xử lý được thực hiện bởi các phương tiện tự động.

Quyền Rút Lại Sự Chấp Thuận

Để biết thêm thông tin về quyền này, vui lòng tham khảo mục “XỬ LÝ TRÊN CƠ SỞ CÓ SỰ CHẤP THUẬN”, ở trên.

Quyền Phản Đối Xử Lý

Trong một số trường hợp nhất định, Bạn có quyền phản đối xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn. Chúng tôi chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn trên cơ sở một trong các mục đích sau đây:

– Việc xử lý là cần thiết đối với hoạt động của một công việc được thực hiện trong một lợi ích chung; hoặc

– Khi xử lý là cần thiết cho các mục đích quyền lợi hợp pháp được Chúng tôi hoặc một bên thứ ba theo đuổi.

Việc xử lý sẽ chỉ dừng lại khi Bộ Kiểm soát Dữ liệu không cung cấp các căn cứ tuân thủ và hợp pháp quan trọng hơn các phản đối được nêu bởi Bạn trong một yêu cầu và cần việc xử lý để tiếp tục.

Dữ liệu của Bạn được xử lý vì các mục đích marketing trực tiếp, Bạn có quyền phản đối xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn bất kỳ lúc nào.

Trong tất cả trường hợp khác ngoại trừ các trường hợp được liệt kê bên trên, quyền phản đối chung này sẽ không tồn tại.

Quyền Khiếu Nại

Như một đối tượng Dữ liệu bạn có thể khiếu nại với bất kỳ Cơ quan Giám sát Bảo vệ Dữ liệu liên quan nếu bạn cảm thấy bất kỳ quyền nào của Bạn đã bị Game Lounge xâm phạm. Cơ quan Giám sát có Thẩm quyền trong Malta là Văn phòng Ủy viên Bảo vệ Thông tin và Dữ liệu (‘IDPC’).

Dù có quyền này, Chúng tôi khuyên bạn thử giải quyết bất kỳ sự cố Bạn có với Chúng tôi trước khi khiếu nại với IDPC.

Điều quan trọng cần lưu ý là dù có những quyền này, Game Lounge vẫn có thể từ chối yêu cầu như vậy nếu nó có thể biện minh hợp lý cho quyết định đó. Từ chối như vậy không ngăn Bạn khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu liên quan.

THÔNG TIN CÔNG TY

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi/bình luận về quyền riêng tư hoặc nếu Bạn muốn từ chối bất kỳ quyền cá nhân của Bạn, vui lòng liên hệ DPO của chúng tôi tại: [email protected] hoặc bằng cách gửi thư tới địa chỉ trên.